NASILENIE ASTMY ALERGICZNEJ JEST ZWIĄZANE Z MIKROBIOTĄ UKŁADU ODDECHOWEGO.

Vignette

W przypadkach astmy alergicznej o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego o czynności oddechowej decyduje rodzaj miejscowego stanu zapalnego i skład mikrobioty układu oddechowego.

Czynność płuc u osób z astmą alergiczną o nasileniu objawów od umiarkowanego do ciężkiego zależy od stanu zapalnego dolnych dróg oddechowych, który z kolei zależy od składu miejscowej mikrobioty. Amerykańscy badacze przeanalizowali powiązania pomiędzy różnymi parametrami u 13 młodych osób dorosłych z porównywalną pod względem klinicznym astmą przed rozpoczęciem leczenia propionianem flutykazonu i po zakończeniu leczenia oraz u uczestników z grupy kontrolnej (nieleczonych zdrowych ochotników).

Badacze posłużyli się w tym celu zabiegiem płukania oskrzelowo-płucnego, który umożliwił im opisanie obecnych cytokin i chemokin, a także składu mikrobioty układu oddechowego. W wyniku tego rozróżnili dwie grupy pacjentów z astmą. Grupa AP1 wykazywała niedobór G-CSF, IFN-γ i IL-17F, a druga grupa (AP2) niedobór IL-2 i IL-10 oraz nadmiar MIP-1β i TNF-α. Ten drugi profil był skorelowany z bardziej istotną niedrożnością oskrzeli i obniżoną czynnością oddechową (FEV1*). Autorzy zidentyfikowali również grupę cytokin, w tym MIP-1β i TNF-α, wykazujących ujemną korelację z czynnością płuc.

Profile zapalne były z kolei związane ze szczególnym składem mikrobioty układu oddechowego, przy czym przynajmniej siedem gatunków było różnie reprezentowane w obu grupach. Na przykład nadmiar MIP-1β był związany ze wzrostem liczby Streptococcus pneumoniae, a niedobór IL-2 ze spadkiem liczby Enterococci. Jednak w wyniku leczenia propionianem flutykazonu przez sześć tygodni doszło do zmniejszenia niedrożności oskrzeli u 12 z 13 pacjentów oraz wyrównania różnic fenotypowych, nastąpił także spadek stężenia MIP-1β i TNF-α, wzrost stężenia IL-2 oraz zanikła korelacja pomiędzy rodzajem stanu zapalnego a mikrobiotą układu oddechowego, co potwierdza związek pomiędzy czynnością oddechową, stanem zapalnym i mikrobiotą.

*FEV1: natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (Forced Expiratory Volume in 1 second)

Źródła:

Turturice B et al. Atopic asthmatic immune phenotypes associated with airway microbiota and airway obstruction. PLoS One. 2017 Oct 20;12(10):e0184566