ROLA MYKOBIOMU JELITOWEGO W MIAŻDŻYCY

Vignette

Chociaż próby odkrycia powiązania pomiędzy mykobiotą jelitową a miażdżycą – główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności w przypadku chorób sercowo-naczyniowych na świecie – mogą wydawać się niebezpieczne, zespół badaczy usiłował określić rolę mykobioty w miażdżycy tętnicy szyjnej.

 

Grupa hiszpańskich badaczy wysunęła hipotezę, jakoby mykobiota mogła mieć związek z powstawaniem blaszek miażdżycowych. Swoje założenie opierali na niedawnym badaniu wstępnym, które sugeruje, że mikrobiota grzybicza może odgrywać rolę w występowaniu chorób metabolicznych. Chociaż wiele z prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat badań koncentrowało się na składowych bakteryjnych (stanowiących 99% mikrobioty), badacze założyli, że składowa grzybicza (stanowiąca od 0,03% do 2% mikrobioty) może również oddziaływać na otoczenie na poziomach, których wcześniej nawet nie podejrzewano.

Badanie oparte na ryzyku sercowo-naczyniowym

Populacja badania składała się z 33 dorosłych kobiet z otyłością i bez otyłości. W przypadku każdej z nich określono ryzyko wystąpienia choroba układu sercowo-naczyniowego na podstawie oceny w skali Framingham i grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej (carotid intima-media thickness, cIMT) zmierzonej metodą ultrasonograficzną. Skład mikrobioty grzybiczej określono poprzez sekwencjonowanie regionu ITS, przy czym względna liczebność (relative abundance, RA) różnych grup grzybów (typów, rodzin, gatunków) została skorelowana z różnymi parametrami ryzyka sercowo-naczyniowego.

Odkryto gatunki kluczowe

Określono kilka istotnych korelacji. Na przykład typ podstawczaki był skorelowany z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym i powiązany z kilkoma czynnikami ryzyka (wysokim wskaźnikiem BMI, wysokim stężeniem LDL i hipertrójglicerydemią). Z kolei względna liczebność grzybów z typu sprzężniaki wiązała się z korzystnym stosunkiem HDL/LDL, a także mniejszą grubością cIMT, podobnie jak w przypadku rodziny Aspergillaceae, która dodatkowo wiązała się z niższym stężeniem trójglicerydów.

Kultury grzybów należących do typu sprzężniaki, rodziny pleśniakowatych i rodzaju Mucor wykazywały najbardziej konsekwentną korelację dodatnią z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. W szczególności gatunek M. racemosus był gatunkiem występującym w największej liczebności u uczestniczek o niskim profilu ryzyka sercowo-naczyniowego. Jeden z wyników był szczególnie zaskakujący: stwierdzono bardzo silny związek pomiędzy względną liczebnością grzybów z rodzaju Mucor a grubością cIMT. U otyłych uczestniczek, których mikrobiota grzybicza nie zawierała grzybów należących do rodzaju Mucor spp., grubość cIMT była znacznie większa niż u nieotyłych uczestniczek. We wszystkich przypadkach występowanie gatunków z rodzaju Mucor spp. wiązało się z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym, co sugeruje, że te gatunki chronią układ sercowo-naczyniowy niezależnie od otyłości.

Mucor racemosus: obiecująca poszlaka?

Do niedawna badania mykobioty koncentrowały się między innymi na jej korelacji z zespołem jelita drażliwego albo otyłością. Wydaje się jednak, że może ona również odgrywać rolę w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Może to zostać potwierdzone w ramach przyszłych badań dotyczących działania M. racemosus w charakterze probiotyku, prowadzonych na modelu zwierzęcym, ponieważ w omawianym badaniu wykazano już, że grzyby te mają korzystny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby układu sercowo-naczyniowego.

 

Źródła:

Chacon MR et al. The gut mycobiome composition is linked to carotid atherosclerosis. Benef Microbes. 2017 Nov 10:1-14. doi: 10.3920/BM2017.002