Polityka ochrony danych osobowych

Opublikowano 07 Kwiecień 2023
Zaktualizowano 16 Listopad 2023

O tym artykule

Opublikowano 07 Kwiecień 2023
Zaktualizowano 16 Listopad 2023

1 - Wstęp

Polityka ochrony danych osobowych, opisana w niniejszym dokumencie, dotyczy serwisu www.biocodexmicrobiotainstitute.com (zwanego dalej „Serwisem”). Jej celem jest poinformowanie użytkownika Serwisu (zwanego dalej „Użytkownikiem”) o przetwarzaniu danych przez wydawcę Serwisu - firmę BIOCODEX SAS (zwaną dalej „Biocodex”) o dotyczących go danych, przysługujących mu prawach do jego danych oraz o tym, w jaki sposób może z tych praw korzystać.

2 - Postanowienia ogólne

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju przetwarzania danych osobowych przez Biocodex w Serwisie, o ile nie określono inaczej w postanowieniach szczególnych. 

Ramy prawne

Biocodex, jako administrator danych, oświadcza, że przetwarza dane osobowe w Serwisie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych, w szczególności z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”). 

Biocodex, w ramach swojego procesu zgodności, wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) przy francuskim organie ochrony danych (CNIL). To oznaczenie, w odniesieniu do DPO-3068, zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 r.

 

Administrator danych

Administratora danych można zidentyfikować w następujący sposób:

BIOCODEX, uproszczona spółka akcyjna prawa francuskiego o kapitale zakładowym w wysokości 4.284.000 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 562 064 600 R.C.S. Créteil, z siedzibą przy 7 avenue Gallieni - 94250 GENTILLY - Francja, reprezentowana przez pana Nicolas Coudurier'a, należycie upoważnionego do sprawowania funkcji Prezesa i Dyrektora Generalnego.

 

Prawa Użytkownika do jego danych

Zgodnie z RODO, Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu wobec danych go dotyczących i potwierdzających jego tożsamość, do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Biocodex (tylko w języku francuskim lub angielskim) pocztą elektroniczną (dpo@biocodex.com) lub pocztą (DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILY, Francja), Użytkownik może złożyć skargę, jeśli to konieczne, do organu nadzorczego (CNIL dla Francji - www.cnil.fr).

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Biocodex podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika i dąży w szczególności do tego, aby nie zostały one zniekształcone, zniszczone lub aby nie miały do nich dostępu nieupoważnione osoby trzecie. Biocodex korzysta z protokołu https w Serwisie. Ten mechanizm bezpieczeństwa pozwala Użytkownikowi na weryfikację tożsamości strony internetowej, do której ma dostęp, dzięki certyfikatowi uwierzytelniającemu wydanemu przez organ zewnętrzny znany z wiarygodności. Gwarantuje również poufność i integralność danych przesyłanych przez Użytkownika, takich jak informacje wprowadzone do formularza kontaktowego.

 

3 - Przepisy szczegółowe

Poniższe postanowienia są specyficzne dla każdego przetwarzania danych osobowych przez Biocodex w Serwisie. W szczególności wyszczególniają:

 • cel operacji przetwarzania
 • podstawę prawną
 • zainteresowane strony
 • przetwarzane dane osobowe
 • ich okres przechowywania
 • odbiorców danych

Postanowienia te mogą być następnie uzupełniane lub modyfikowane, w zależności od ewolucji Serwisu i działalnością związaną z przetwarzaniem przez Biocodex w związku z Serwisem.

 

Subskrypcja newsletteru:

Cel procesu przetwarzania

Biocodex umożliwia Użytkownikowi zapisanie się do newslettera Serwisu w celu otrzymywania informacji o nowościach związanych z Serwisem. Takie przetwarzanie danych osobowych pozwala firmie Biocodex:

 • zarządzać subskrypcjami i korespondencją elektroniczną
 • dostęp do dokumentów do pobrania
 • opracowywać statystyki usług

 

Podstawą prawną operacji przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Zapisując się do newslettera Użytkownik wyraża zgodę na poufne i bezpieczne przetwarzanie jego danych w ujednoliconym rozwiązaniu do zarządzania kampaniami marketingowymi wdrożonym przez Biocodex, w związku z czym wyraża zgodę na profilowanie. W związku z tym może, ale nie musi, zaakceptować otrzymywanie innych wiadomości i ofert handlowych od  Biocodex.

Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji (wycofać zgodę) za pomocą linku do rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej wiadomości.

 

Strony zainteresowane

Przetwarzanie dotyczy każdego Użytkownika, który chce otrzymywać newsletter od BIOCODEX na podany przez siebie adres e-mail.

 

Przetwarzane dane

 • Adres e-mail
 • Data subskrypcji
 • Statystyki związane z usługą newslettera

Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe do wysyłania newslettera. 

Biocodex zachowuje adres e-mail, dopóki dana osoba nie zrezygnuje z subskrypcji (za pośrednictwem linku do rezygnacji z subskrypcji zamieszczonego w newsletterze).

 

Odbiorcy danych

W zależności od potrzeb odbiorcami całości lub części danych są:

 • Użytkownik Serwisu posiadający konto osobiste,
 • personel Wydawcy odpowiedzialny za zarządzanie treścią/spersonalizowanymi usługami i techniczną administracją Serwisu,
 • pracownicy dostawców usług związanych z Serwisem.

 

Ponieważ niektóre zindywidualizowane treści mogą być dostarczane przez organizację zewnętrzną, dane te mogą być przekazywane poza Unię Europejską.

 

Zarządzanie plikami cookie

Zarządzanie plikami cookies to specjalne przetwarzanie danych osobowych, opisane w polityce plików cookies w serwisie.