XXXVth Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group - EHMSG 2022

Data de início 08 Setembro 2022
Data final 10 Setembro 2022
Address Glasgow