Akciğer mikrobiyotası akciğer nakli reddini güvenilir şekilde öngörebilir mi?

Organ nakli reddinin öngörülmesi her cerrahın rüyası ve her hastanın umududur. The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre bağırsak bakterilerinde bir artış, sağlıklı yetişkin akciğer nakli alıcılarında kronik nakil reddini (kronik akciğer allogreft disfonksiyonu veya CLAD) öngörebilir. 

Yayın 25 Haziran 2021
Güncelleme 06 Ekim 2021
Actu PRO : Greffe de poumon : le microbiote pulmonaire, un indicateur fiable pour prédire le rejet ?

Bu makale hakkında

Yayın 25 Haziran 2021
Güncelleme 06 Ekim 2021

Akciğer nakli, son evre akciğer hastalığında mevcut tek tedavidir ancak diğer organ nakillerine kıyasla çok kötü sağkalım oranlarına sahiptir. Akciğer nakli hastalarının solunum sistemi mikrobiyotası sağlıklı kişilerinkinden farklıdır. Bu farklılıklar arasında artan bakteri yükü ve farklı bir bakteri topluluğu bileşimi bulunur. Bu farklılıkların akciğer nakli sonuçları açısından klinik önemi ise bugün bile hala net değildir.

Akciğer mikrobiyotasının nakil sonrası sağkalımdaki etkisi.

Araştırmacılar Ekim 2005 ile Ağustos 2017 tarihleri arasında Michigan Üniversitesinde akciğer allogreftleri alan 134 hasta ile prospektif bir çalışma gerçekleştirdi. Amaçları solunum mikrobiyotasındaki CLAD-olmadan nakil sonrası değişikliklerin ömrü açısından klinik önemi değerlendirmekti. Akciğer naklinden bir yıl sonra bronkoskopi sırasında asemptomatik hastalardan alınan bronkoalveolar sıvı örneklerini analiz ettiler. Hastaların akciğer fonksiyonu, CLAD oluşumunu izlemek üzere spirometri yoluyla en az her üç ayda bir kontrol edildi.

Akciğerlerde bakteri yükü bir risk faktörüdür

Beş yüz günlük takip süresi içinde hastaların %18'inde CLAD oluştu, hastaların %4'ü CLAD oluşumu teyit edilmeden öldü ve hastaların %78'inde CLAD görülmedi. Akciğerlerdeki bakteri yükünde bir artış akciğer nakli sonrasında daha yüksek CLAD oluşma riski veya ölüm ile ilişkilendirildi. Bir başka bulgu da artan bakteriyel DNA yükü ve CLAD oluşma riski arasındaki bu ilişkinin, önceki çalışmaların öne sürüldüğü gibi Pseudomonas spp.'ın varlığı veya göreceli olarak miktarının çokluğuna atfedilmemesidir.

Bakteri topluluğu bileşimi sağkalım için bir öngörücü gösterge mi?

Çalışma ayrıca akciğer bağırsak topluluğunun bileşiminin, CLAD oluşan veya ölen hastalar ile sağ kalan ve CLAD oluşmayan hastalar arasında anlamlı olarak farklı olduğunu buldu. Bunun aksine CLAD oluşumu veya ölüm ile herhangi bir bakteri taksonu kesin olarak ilişkilendirilmedi. İlk değerlendirme olarak, araştırmacılar bileşimin, CLAD olmadan sağkalımı öngörmekte toplam bakteri yükü kadar ilişkili olmadığı sonucuna vardılar. Akciğer bakterilerinin antibiyotikler veya başka müdahaleler ile değiştirilip değiştirilmeyeceğini ve akciğer mikrobiyotasındaki varyasyonların, hastaların akciğer nakli sonrası tedaviye yanıtlarındaki değişiklikleri açıklayıp açıklayabileceğini belirlemek üzere daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Etiketler

en_view en_sources