OTİZM:HASTALIĞIN ŞİDDETİ İLE BAĞIRSAK MİKROBİYOTASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR MI?

ABD'de yapılan boylamsal bir analiz ilk defa bağırsak mikrobiyotası bileşimi ile otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklarda davranış değişiklikleri arasındaki bağlantıları inceliyor.

Yayın 30 Eylül 2021
Güncelleme 03 Haziran 2024

Bu makale hakkında

Yayın 30 Eylül 2021
Güncelleme 03 Haziran 2024

OSB olan çocuklarda sıklıkla bağırsak disbiyozisi ve gastrointestinal rahatsızlıklar gözlemlenmektedir. Bağırsak mikrobiyotasının, çoğunlukla bağırsak-beyin aksı olarak bilinen bir ilişki olan beyin sinyalini modüle etmekte bir rol oynadığına dair artan sayıda kanıt da vardır. Buna rağmen, bağırsak mikrobiyom bileşimi ve OSB arasındaki ilişki hakkındaki araştırmalardan tutarsız sonuçlar elde edilmesi bu rahatsızlığın karmaşık yapısının ve daha sofistike deneysel tasarımlara yönelik ihtiyacın altını çözmektedir. Bu amaç ile yol çıkan Amerikalı araştırma ekibi:

  • coğrafi yerin bağırsak mikrobiyomunu etkileyip etkilemediğini anlamak için genç OSB hastalarının bağırsak mikrobiyotası bileşimini Arizona ve Colorado'daki kontroller ile kıyasladı. 
  • bağırsak mikrobiyotası bileşimi, OSB davranış şiddeti, beslenme ve hastalığın gastrointestinal semptomları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere boylamsal (sidenote: Arizona'daki gönüllüler boylamsal çalışmaya dahil edilmedi. )  yaptı.

Mikrobiyota üzerinde coğrafi yerin etkisi

Araştırmacılar bağırsak mikrobiyotası bileşiminde Arizona'daki kişiler ile Colorado'daki kişiler arasında fark olduğunu ve Arizona'daki çocukların, Colorado'kilere göre daha fazla mikrobiyal çeşitliliğe sahip olduğunu gösterdi. Her iki yerde de aynı dışkı koleksiyonunu ve DNA ekstraksiyonunu ve dizileme yöntemini kullanan araştırmacılar için bu sonuç sürpriz oldu. Hem Colorado hem de Arizona'da alınan DNA örneklerinden bir alt setin çapraz analizi DNA örneklerinin alındığı yerin mikrobiyal çeşitlilik üzerinde bir etkisi olmadığını teyit etti. Araştırmacılar ayrıca OSB hastalarında, Arizona'daki kontrollere göre daha fazla gastrointestinal semptomlar olduğunu gösterdi; ancak Colorado'daki kontroller ile böyle bir fark yoktu. Araştırmacılara göre bu, çalışma yerinin bağırsak mikrobiyotası bileşimi üzerindeki etkisini göstermekte ve OSB ile ilişkili gastrointestinal semptomlar açısından lokasyonlar arasındaki bu farklılıkların literatürdeki istikrarsız sonuçlara katkıda bulunmuş olabileceğini önermektedir.

Bozulan konuşma ve mikrobiyota çeşitliliği arasında korelasyon

Boylamsal analiz OSB davranış semptomlarının şiddetinde artış ile bağırsak mikrobiyotasında değişiklikler arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle, bağırsak mikrobiyal çeşitliliğinde zaman içinde meydana gelen azalma konuşmada bozulma, letarji veya sosyal geri çekilme gibi OSB davranış semptomlarının şiddetinde artış ile ilişkilendirildi. Diğer yandan yazarlar OSB ile ilişkili davranış bozuklukları ile gastrointestinal semptomlar veya beslenme arasında anlamlı bir ilişki bulmadı. Yazarlara göre, OSB ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişkiyi karakterize etmek için daha fazla gönüllü içeren ilave çok merkezli ve boylamsal çalışmalar gerekmektedir.