Endometriyoziste vajinal, rahim ve bağırsak mikrobiyotası nın rolü

Neden mi sonuç mu? Bu cevaplaması güç bir soru olmasına rağmen, endometriyozis bulunan kadınların bağırsak ve üreme organları mikrobiyotasının bu ciddi hastalığın oluşmasında rolü var gibi görünmektedir.

Yayın 22 Şubat 2022
Güncelleme 22 Şubat 2022

Bu makale hakkında

Yayın 22 Şubat 2022
Güncelleme 22 Şubat 2022

Endometriyozis (EMS) rahim boşluğunun dışında endometriyal dokuların bulunmasıyla karakterize inflamatuar bir hastalıktır. Çocuk doğurma yaşındaki kadınların %6'sı ile %15'i arasında bu hastalığın bir prevalansı olduğunu öneren farklı çalışmalar vardır. EMS şiddetli primer dismenoreye, doğurganlıkta azalmaya ve pelvik kitleye yol açarak kadınların yaşam kalitesini ciddi olarak etkileyebilir. EMS'nin patojenezi hala iyi anlaşılmamıştır ancak mikrobiyotanın rolü olabilir. Bazı varsayımlar peritoneal boşlukta bulunan örneğin bakteriyel lipopolisakkarit (LPS) gibi inflamatuar endotoksinleri suçlar.  Bu inflamatuar endotoksinler pro-inflamatuar reaksiyonu regüle ediyor ve endometriyozisin büyümesini destekliyor olabilir.1

Vajinada lactobacillus azaldı

"Bakteriyel kontaminasyon varsayımını" daha fazla araştırmak için, bir ekip endometriyozisi olan 36 kadından ve iyi huylu bir jinekolojik tümör ameliyatı geçiren 14 kontrolden üreme organları boyunca mikrobiyota örnekleri topladı. Sonuçlar? Üreme organlarında yukarı çıkıldıkça gittikçe daha belirgin hale gelen bir disbiyozis, endometriuma doğru yukarı çıkıldıkça daha belirgin hale gelen vajinal floradaki Lactobacillus'da bir azalma ve üst genital sistemde (endometrial örnekler ve peritoneal sıvı) artan servikal mukusda spesifik (sidenote: OTU Filogenetik olarak benzer bireyleri bir araya toplayan operasyonel taksonomik birimler ) . Üreme organları boyunca mikrobiyotadaki bu değişim bazı bakterilerin EMS'nin patojenezinde rolü olabileceğini önermektedir.

Bağırsak mikrobiyotasının rolü?

EMS sadece jinekolojik semptomlar ile sınırlı değildir: hastalar %90'ına varan oranlarda gastrointestinal semptomlar da bildirilmektedir.Biri İsveç'te2 (66 EMS hastası, 198 eşleştirilmiş kontroller) ve diğeri Şangay'da3 (hastalığı orta ve şiddetli olan 12 EMS hastası, 12 kontrol) olmak üzere iki çalışma bağırsak mikrobiyotası ile EMS arasındaki bağlantıyı inceledi: (sidenote: Alfa Her ekosistemdeki benzersiz takson sayısını kıyaslayarak hesaplandığı üzer tür bileşimindeki farklılık oranı )  ve daha az ölçekte (sidenote: Beta Belirli bir ortamda birlikte yaşayan türlerin sayısı ) , EMS hastalarının florasının çeşitliliğinin kontrollerden daha düşük olduğunu buldu. Ayrıca bakteri taksonlarının sayısı da farklılık gösterdi. Çin'de yapılan çalışmada EMS hastalarında Prevotella baskınken, kontrollerde daha çok Coprococcus görüldü. Bunlara ek olarak EMS grubunun bağırsak mikrobiyotası bazı mikrobiyal fonskyion kategorileri (çevresel bilgi işleme, endokrin sistmei ve bağışıklık sistemi) açısından zengindi. Hormonların serum seviyeleri (özellikle estradiol) ve inflamatuar faktörler (özellikle IL-8) EMS olan kadınlarda anlamlı şekilde daha yüksekti.3 Son olarak hem Blautia ve Dorea bolluğu ile estradiol seviyesi ve Subdoligranulum bolluğu ve IL-8 seviyesi arasında korelasyonlar tespit edildi.3 Dolayısıyla, EMS'de bağırsak mikrobiyotası ile hem serum hormonları  hem de inflamatuar faktörler arasında ilişkiler vardır.

Östrojen veya İnflamatuar Etiyoloji?

EMS östrojene bağlı bir hastalıktır2 ve EMS hastalarında genelde serumdaki östrojen seviyeleri yüksektir.3 Ruminococcaceae ve Clostridia dahil bağırsak mikrobiyotası, safradan atılan ve nihayetinde bağırsağa giren östrojenin yeniden emilimini modüle ederek serumdaki östrojen seviyelerine etki edebilir.3 Başka yazarlar gastrointestinal sistem dışında inflamatuar süreçlerde bağırsak mikrobiyotasının düzenleyici bir rolü olduğunu önermektedir.2 Bir başka deyişle korelasyonlar gözlemlenmesine ve varsayımlar önerilmesine rağmen gerçek mekanizmalar henüz tam olarak açıklanamamıştır. Bununla birlikte, bu üç çalışma üreme ve sindirim sistemlerinin mikrobiyotasının EMS'deki rolünü vurgulayarak bu hastalığın tanı ve yönetiminde iyileşme adına bir umut vermektedir.

Old sources

 

 

Etiketler

en_view en_sources