Ogólne warunki korzystania

Opublikowano 22 Marzec 2024
Zaktualizowano 05 Kwiecień 2024

O tym artykule

Opublikowano 22 Marzec 2024
Zaktualizowano 05 Kwiecień 2024

Witamy w witrynie Biocodex Microbiota Institute!
Witryna ta jest przeznaczona dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla ogółu odbiorców.
 

Ważna informacja

Niniejsze ogólne warunki użytkowania (dalej „OWU”) mają na celu określenie zasad udostępniania i użytkowania treści i usług zawartych w witrynie internetowej Biocodex Microbiota Institute dostępnej pod adresem www.biocodexmicrobiotainstitute.com (zwanej dalej „Witryną”) w relacji między BIOCODEX – wydawcą Witryny (zwanym dalej „Wydawcą”) a użytkownikiem Witryny (zwanym dalej „Użytkownikiem”).
 
Korzystanie z dostępu do Witryny i jej treści, a także korzystanie z usług oferowanych w Witrynie, są równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU przez Użytkownika bez zastrzeżeń. W przypadku braku akceptacji Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z dostępu do Witryny.

Możliwe są zmiany OWU dokonywane w dowolnym terminie i bez uprzedniego powiadomienia, w związku z czym zachęca się Użytkownika do regularnego zapoznawania się z nimi.


Przeznaczenie Witryny i dostęp do usług

Witryna jest przeznaczona do dostarczania informacji służących lepszemu poznaniu różnych rodzajów mikrobioty i ich znaczenia dla zdrowia człowieka. Treść Witryny została zredagowana przez zespół koncepcyjno-redakcyjny złożony z osób niebędących specjalistami w zakresie ochrony zdrowia w oparciu o prace źródłowe i dane bibliograficzne. Treść została zatwierdzona przez wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia.

Informacje zawarte w Witrynie w żadnym wypadku nie zastępują porady lekarza.

Witryna jest dostępna w każdym miejscu dla każdego Użytkownika dysponującego połączeniem z Internetem. Wszystkie koszty związane z dostępem do Witryny (urządzenia informatyczne, oprogramowanie, połączenie z Internetem itp.) pokrywa Użytkownik.

Wydawca korzysta ze wszystkich dostępnych mu narzędzi w celu zapewnienia dobrej jakości dostępu do Witryny i jej usług. Jest to jednak zobowiązanie do zachowania staranności, a nie do wyniku. Użytkownik zobowiązuje się zatem do powstrzymania się od żądania od Wydawcy i jego dostawców wszelkich odszkodowań w przypadku niedostępności Witryny w chwili, gdy Użytkownik życzy sobie do niej wejść.

Możliwa jest przerwa, zawieszenie lub zmiana dostępu do Witryny i jej usług w dowolnym terminie bez uprzedniego powiadomienia w celu konserwacji lub z dowolnej innej przyczyny.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń, przerw, wirusów komputerowych, nieprawidłowości funkcjonowania lub rozłączenia się urządzenia czasowo uniemożliwiających Użytkownikowi dostęp do Witryny lub jej przeglądanie.

Mimo najwyższej staranności Wydawcy wykazywanej podczas realizacji Witryny może ona zawierać błędy. Zachęca się Użytkownika do przekazywania Wydawcy propozycji ulepszeń.

 

Zakres odpowiedzialności

Wszystkie treści prezentowane w Witrynie mają charakter informacyjny lub edukacyjny. W żadnym wypadku nie mają one na celu zastąpienia opinii lub oceny pracownika ochrony zdrowia.

Wydawca dokłada starań w celu dostarczania zweryfikowanych informacji dobrej jakości. Nie można jednak całkowicie zagwarantować rzetelności źródeł informacji.

Ewentualne odsyłacze „wychodzące” zamieszczone w Witrynie umożliwiają Użytkownikowi dostęp do informacji i innych uzupełniających zasobów znajdujących się w Internecie lub udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych. Wydawca nie dysponuje żadnym środkiem kontroli treści tych całkowicie od niego niezależnych portali zewnętrznych, nie ponosi zatem odpowiedzialności z tytułu konsekwencji dostępu do tych portali zewnętrznych oraz ich treści.

Zamieszczenie przez Użytkownika odsyłacza hipertekstowego prowadzącego do Witryny wymaga uprzedniego formalnego zezwolenia Wydawcy.

 

Własność intelektualna

Witryna jest chroniona prawem własności intelektualnej.

Witryna, wszystkie jej części składowe (takie jak logotypy, teksty, fotografie, obrazy, pliki PDF, filmy i inne), a także nazwy domen są wyłączną własnością Wydawcy. 

Powielanie lub odtwarzanie Witryny lub którejkolwiek jej części składowej w całości lub w części jest dozwolone tylko w celu użytku prywatnego. Powielanie lub odtwarzanie Witryny lub którejkolwiek jej części składowej w całości lub w części na jakimkolwiek nośniku i w jakikolwiek sposób w innych celach, w szczególności w celach komercyjnych, bez formalnego zezwolenia Wydawcy i/lub właściciela praw jest zabronione i stanowi fałszerstwo ścigane na podstawie prawa karnego. 

Znaki i logotypy znajdujące się w Witrynie są znakami zastrzeżonymi (słowno-graficznymi lub nie). Ponadto obrazy znajdujące się w Witrynie są chronione prawem autorskim. Każdy przypadek odtworzenia tych obrazów, znaków lub logotypów w całości lub w części w oparciu o elementy niniejszej witryny internetowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.

 

Nadzór sanitarny

Działania niepożądane, zagadnienia medyczne i reklamacje dotyczące jakości produktu należy zgłaszać do Centrum Powiadamiania BIOCODEX dostępnego pod adresem https://www.biocoreport.com/

 

Ochrona danych

Jako podmiot utworzony w Unii Europejskiej Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

W celu zapoznania się ze sposobem przetwarzania danych oraz wykonywania przysługujących Użytkownikowi praw zachęca się Użytkownika do zapoznania się z zasadami ochrony danych w Witrynie za pośrednictwem odsyłacza stale znajdującego się u dołu strony.

 

Prawo właściwe i właściwość sądów

Niniejsze OWU podlegają prawu francuskiemu. Kwestie sporne i rozbieżności interpretacji podlegają właściwości sądów francuskich.