Dr Perez-Cruz (zwycięzca Meksyku 2020): Mikrobiota jelitowa i zaburzenia funkcji poznawczych kobiet

Aby uczcić Światowy Dzień Mikrobiomu – #WorldMicrobiomeDay – Biocodex Microbiota Institute oddaje głos zdobywcom grantów krajowych.

Opublikowano 15 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

O tym artykule

Opublikowano 15 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

Naukowiec doświadczalny badający wpływ mikrobioty jelitowej na wyższe funkcje poznawcze mózgu. Badania te obejmują zwłaszcza związek między specyficznymi bakteriami jelitowymi a początkami demencji i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Jej zespół bada możliwy związek między mikrobiotą jelitową a zaburzeniami funkcji poznawczych u kobiet po okresie menopauzy. Chce odkryć terapię zapobiegającą chorobie Alzheimera u kobiet. 

Jakie odkrycia w obszarze Pani badań nad mikrobiotą umożliwił krajowy grant? 

Grant Fundacji Biocodex (2020) pozwolił nam zainicjować wielodyscyplinarne badanie, którego celem jest poznanie interakcji między mikrobiotą jelitową a zaburzeniami funkcji poznawczych u kobiet.


Istnieją dowody naukowe na to, że u pacjentów dotkniętych chorobą Alzheimera dysbioza jelit zaostrza się w miarę postępów choroby. Wstępne dane otrzymane w naszych laboratoriach wskazują, że transgenicznym samicom myszy chorym na chorobę Alzheimera brakuje specyficznych bakterii jelitowych związanych z metabolizmem estrogenów. Estrogeny to hormony płciowe związane z dobrym działaniem funkcji poznawczych. Po menopauzie gwałtowny spadek poziomu estrogenów jest skorelowany z zaburzeniami funkcji poznawczych i demencją. Opracowaliśmy zatem hipotezę, że dysbioza jelit może zwiększać ryzyko wystąpienia demencji u kobiet z powodu braku bakterii związanych z estrogenem. 


Zaplanowaliśmy przekrojowe badanie kliniczne z udziałem kobiet chorych na chorobę Alzheimera i zdrowej grupy kontrolnej we współpracy z Państwowym Instytutem Neurochirurgii i Neurologii (INNN). W ramach podejścia translacyjnego prowadzimy w CINVESTAV badanie przedkliniczne na transgenicznych samicach myszy i zwierzętach typu dzikiego z tego samego miotu w celu ustalenia odtwarzalności danych pochodzących od ludzi. Obecnie eksperymenty są w końcowym stadium. 

Co z tego wynika dla pacjenta? 

Płeć żeńska jest czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera – dwie trzecie przypadków na świecie to kobiety. Postawiona została hipoteza, że brak estrogenów po menopauzie prowadzi do zaburzeń funkcji poznawczych i demencji. Hormonalne terapie zastępcze nie dały jednoznacznych wyników z powodu optymalnego poziomu estrogenów i wąskiego okna terapeutycznego. 


Obecnie chorobę Alzheimera stwierdzono u ponad 50 mln osób. Ponad 33 mln to kobiety. Jeżeli nasza hipoteza robocza zostanie udowodniona, możemy zaprojektować interwencje terapeutyczne zwiększające obfitość bakterii związanych z estrogenami, aby zapobiegać zaburzeniom funkcji poznawczych i demencji po menopauzie u kobiet. Podejście to istotnie wpłynie na życie kobiet przez dziesięciolecia następujące po menopauzie.

 

Laureaci Fundacji

Odkryj inne świadectwa
BMI 22.22

en_view en_sources