Ks. Elens (Zwycięzca Belgii 2020): Mikrobiom jelit i farmakoterapia immunosupresyjna

Aby uczcić Światowy Dzień Mikrobiomu – #WorldMicrobiomeDay – Biocodex Microbiota Institute oddaje głos zdobywcom grantów krajowych.

Opublikowano 17 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

O tym artykule

Opublikowano 17 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

Ks. Elens Laure

Profesor w Instytucie Badania Leków w Louvain, Wydział Zintegrowanej Farmakometrii, Farmakogenomiki i Farmakokinetyki, Katolicki Uniwersytet w Louvain, Belgia.


Prof. Laure Elens specjalizuje się w biomedycynie. Bada znaczenie czynników związanych z gospodarzem, między innymi mikrobiotę jelitową, w celu wyjaśnienia różnic farmakokinetyki leków w drodze badań eksperymentalnych, klinicznych badań asocjacyjnych genomu i modelowania farmakometrycznego.  

Obraz

Jakie odkrycia w obszarze Pani badań nad mikrobiotą umożliwił krajowy grant?

Grant umożliwił nam badania związku między ludzką mikrobiotą jelitową a niektórymi markerami farmakokinetycznymi kwasu mykofenolowego (MPA) – leku immunosupresyjnego powszechnie stosowanego w transplantacjach narządów miąższowych – w grupie 100 stabilnych pacjentów po przeszczepie nerki. Pierwsza analiza przesiewowa na poziomie rodzaju wykazała, że 7 taksonów jest w znacznym stopniu skorelowanych z ekspozycją na lek scharakteryzowaną przez pole pod krzywą stężenia MPA (AUC). Cztery z tych siedmiu rodzajów wykazało konsekwentną różnicę w grupie o niskiej ekspozycji w porównaniu z grupami o średniej i wysokiej ekspozycji. Różnice te były w dalszym ciągu istotne po korekcie o spodziewany odsetek wyników fałszywie dodatnich. Ta korelacja między ekspozycją na MPA a składem mikrobioty wskazuje na potencjalną interakcję. Sugeruje ona, że albo MPA wpływa na skład mikrobioty, albo odwrotnie – mikrobiota jelitowa wpływa na recykling leku w cyklu jelitowo-wątrobowym lub – co jest najbardziej prawdopodobne – mamy do czynienia z kombinacją obu tych procesów.  

 

Co z tego wynika dla pacjenta? 

Konieczność kontrolowania immunosupresji ma krytyczne znaczenie dla pacjentów po przeszczepach w celu uniknięcia nieodpowiedniej ekspozycji, która może prowadzić do niewłaściwej odpowiedzi na lek, to jest do odrzucenia przeszczepu lub niepożądanej reakcji na lek. Z uwagi na to, że chodzi o leczenie długoterminowe, identyfikacja i zrozumienie czynników wpływających na farmakokinetykę leków immunosupresyjnych mają podstawowe znaczenie dla opanowania nieprzewidzianych odchyleń od kontroli terapeutycznej. Nasze badanie stanowi pierwszy krok w kierunku wykazania, że mikrobiota może przyczyniać się do powstawania niewyjaśnionych anomalii zgłaszanych w praktyce klinicznej oraz pomagać klinicystom przewidywać potencjalne odchylenia od normy farmakokinetycznej, ułatwiając w ten sposób kliniczne prowadzenie pacjenta. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Ks. Elens

Co Pani zdaniem stanowi największy przełom w kwestii mikrobioty w ciągu ostatnich lat? 

       Znaczenie mikrobioty jelitowej dla zdrowia metabolicznego ludzi, chorób i farmakoterapii, a także jej zdolność do wytwarzania neuroprzekaźników. Mam wrażenie, że w pewien sposób jest ona w stanie nami sterować (a także np. odpowiedzią, której udzielam na to pytanie 😊).

 

Czy uważa Pani, że zainteresowanie mikrobiotą w ostatnim czasie rośnie?

       Niewątpliwie. 

 

Czy może Pani podpowiedzieć, jak dbać o mikrobiotę?

       W miarę możności należy unikać antybiotyków i przetworzonej żywności.

 

Która bakteria najbardziej Panią fascynuje? 


       Uważam, że każda bakteria jest na swój sposób niezwykła, ale gdybym musiała wybrać jedną, byłaby to  Penicillium notatum z uwagi na jej znane wszystkim znaczenie dla mikrobiologii zapoczątkowane odkryciem penicyliny przez A. Fleminga. 

Laureaci Fundacji

Odkryj inne świadectwa
BMI 22.37